Back to overview
Afbeelding Regulatory watch november

De uitbreiding van het recht om vergeten te worden.

Artikel 61/1 tot 61/13 Verzekeringswet (wet 30/10/2022).

Het Belgische Parlement keurde unaniem een wetsvoorstel goed om het recht tot vergeten van ernstige ziekten bij schuldsaldoverzekering te vereenvoudigen en tegelijk dit recht uit te breiden tot de arbeidsongeschiktheidsverzekering. De wet van 30 oktober 2022 werd gepubliceerd in BS 17/11/2022, zonder een bijzondere datum voor invoegetreding noch overgangsbepalingen. De wet is dus van toepassing per 28/11/2022 op nieuwe polissen en alle bestaande.

De wijzigingen inzake de schuldsaldoverzekering bij hypothecaire en professionele kredieten (“Wet Partyka” van 21/1/2010) zijn opgenomen in de vernieuwde artikelen 61/2– 61/7 Verzekeringswet.

  • Het verbod op uitsluiting van bepaalde kankers wordt herleid van 10 jaar na genezing tot 8 jaar, en tot 5 jaar voor jongvolwassenen indien de kanker voor hun 21ste werd vastgesteld. Deze termijn wordt per 1 januari 2025 algemeen verlaagd tot 5 jaar na genezing.
  • De procedure met beroep via herverzekeraar wordt geschrapt.
  • Het Kenniscentrum voor de Gezondheid krijgt de opdracht haar referentierooster op wetenschappelijke studies permanent bij te werken, zowel voor type kankers (kortere periodes dan 8 of 5 jaar) als chronische ziektes (verbod op bijpremies, weigering en uitsluiting, of toelating voor een beperkte bijpremie): “ voor zover het medisch en verzekeringstechnisch objectief en redelijk verantwoord is op basis van wetenschappelijke gegevens”.
  • Geschillen kunnen verder bij het Opvolgingsbureau ingediend worden.

De bestaande reglementaire bepalingen blijven toepasselijk in zoverre niet tegenstrijdig totdat ze worden opgeheven.

Bij KB 26 mei 2019 tot vaststelling van een referentierooster met betrekking tot het recht om vergeten te worden werd voor een aantal kankeraandoeningen de termijn verkort : periodes van 1 tot 8 jaar. Voor bepaalde huid-, borst- of baarmoederhalskankers moet de verzekeraar al na één jaar de kanker vergeten. Tegelijk werd in dit KB een recht om vergeten te worden ingevoerd voor een aantal chronische ziektes, zoals hiv, hepatitis C , fibrosis en mucoviscidose.

In de wet van 30/10/2022 werd het “recht op vergeten” ingevoerd bij de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (inz. bedoeld voor het gewaarborgd inkomen van de zelfstandigen), door de artikel 61/8 tot 61/13, met gebruik van de technieken van de Wet Partyka.

Assuralia had een gedragscode opgesteld voor haar leden om het recht op vergeten voor ex-kankerpatiënten uit te breiden tot de verzekeringen gewaarborgd inkomen, in voege per 1 februari 2022. Deze gedragscode verliest haar bestaansreden.

Synthetisch:

61/8:

Kankeraandoeningen melden aan arbeidsongeschiktheidsverzekeraar.
Recht om te vergeten na 8 jaar en 5 jaar bij jongeren (< 21 jaar), algemene verlaging tot 5 jaar op 1/1/ 2025.

61/9:

Blijvende invaliditeit en arbeidsongeschiktheid wegens kanker op ogenblik van sluiting polis of aansluiting is uitsluitbaar.
Duidelijke, nauwkeurige en begrijpelijke bewoordingen.
Beroepsmogelijkheid en verplichte beoordeling door herverzekeraar.

61/10:

Bij KB referentierooster kunnen kortere periodes op evidence based advies voor types kankeraandoeningen.

61/11:

Bij KB lijst van chronische ziektes – cfr. 61/4

61/12:

Evaluatie door Kenniscentrum voor de Gezondheid per 2 jaar – cfr. 61/5

61/13:

Binnen het Opvolgingsbureau wordt een afdeling arbeidsongeschiktheidsverzekering opgericht, waarvan de financiering ten laste van Ombudsdienst Verzekeringen wordt gelegd. Er is voorzien in de eventuele oprichting van een “Compensatiekas ziekte”.

Het parlementaire debat ging ook nog over de mogelijke toepassing bij de reisannulatieverzekering en over de vrijstelling van de meldingsplicht. De Raad van State vroeg zich evenwel af waarom dit recht niet ruim op alle ziektekosten- en levensverzekeringen toepasselijk wordt verklaard. De Raad van State onderkent een mogelijke ongrondwettelijke discriminatie.

De studies van het Kenniscentrum kunnen wegens hun wetenschappelijke waarde een ruimere impact als standaard krijgen. In de ziektekostenverzekeringen en overlijdensdekkingen dienen de procedures voor aanvaarding van bestaande toestanden, uitsluitingen, extra wachttijden of beperkingen van tussenkomsten immers verplicht via het productgovernancebeleid geregeld herzien te worden.

We vermelden tot slot dat de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen (de ‘Genderwet’) recentelijk door de wet van 15 november 2022, (BS van 9 januari 2023) werd gewijzigd. Artikel 4 van de Genderwet wordt wel volledig vervangen en luidt thans: “Voor de toepassing van deze wet verstaat men onder beschermd criterium: geslacht, zwangerschap, medisch begeleide voortplanting, bevalling, geven van borstvoeding, moederschap, gezinsverantwoordelijkheden, genderidentiteit, genderexpressie, seksekenmerken en geslachtsverandering.” De draagwijdte van de beschermde criteria is dus aanzienlijk verruimd en noodzaakt opnieuw een revisie van de betrokken polis waarborgen.

Written by Geert Maelfait - Senior Advisor Risk & Compliance

Get in touch!

About compliance

Back to overview

Ensur uses cookies on its website to make your browsing experience more enjoyable. By continuing to browse the website you agree to the use of cookies. More info.